Tekken Tag Tournament 2/Jin Frame Data

From Tekken Zaibatsu Wiki
Jump to: navigation, search
Tekken Tag Tournament 2 Character Select


[ Jin ]
[ Move List ]
[ Frame Data ]
[ Combos ]
[ Strategy ]
[ Forum ]Command Start-Up On Block On Hit On Counterhit
1
1, 2
1, 2, 3
1, 2, 4
1, 3
1, 3~b
1, 3, 2
1, 3, 2, 1
1, 3, 2, 1, 4
1, 3~3
1, 3~3, df+3
1, d+3
1, d+3, 4
2
2, 1
2, 1, 4
2, 1, 4~4
2, 4
3
3, 1
3, 1, 4
4
4~3
1+2
f+2
f+3
f+3~3
f+3~3, df3
f+4
f+4~F (CDS)
f+1+2
df+1
df+1, 4
df1, 4~4
df+2
df+3
df+3, 3
df+3, 3~F (CDS)
df+4
df+1+2
d+1
d+2
d+3
d+3, 3
d+4
d+1+2 (CDS)
d+3+4
db+2
db+2, 2
db+2, 2, 3
db+2, 3
db+3
db+4
b+1 (CDS)
b+1~F (ff)
b+1~DF (cd)
b+2
b+2, 1
b+3
b+3~F
b+4
b+1+2
ub+1+2
uf+2
uf+3
uf+4
ff+2
ff+3
ff+4
b, f+2
b, f+2, 1
b, f+2, 1, 2
b, f+2, 3
b, f+2, 3~F (CDS)
cd+1
cd+2
cd: 2 (EWHF)
cd+4
cd+4, 3+4
WS 1
WS 1, 2
WS 2
WS 3_cd+3
CDS 1
CDS 1, 2
CDS 2
CDS 3
CDS 4
CDS 1+2
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Tekken Zaibatsu
Toolbox