Tekken Tag Tournament 2/Craig Frame Data

From Tekken Zaibatsu Wiki
Jump to: navigation, search
Tekken Tag Tournament 2 Character Select


[ Craig ]
[ Move List ]
[ Frame Data ]
[ Combos ]
[ Strategy ]
[ Forum ]


Craig Marduk
Command Speed Guard Hit CH
1 10 +1 +8 +8
1, 2 10 -1 +5 +5
1, 2, 3 10 -16 -5 -5
1, 2, 3, 1+2 10 0 +4 +4
1, 2, 3+4 10 -4 +2 +2
1, 2, 3+4, 3+4 10 -2 +4 +4
1, 2, f+1 10 +4 +6 YKD
1, d+2 10 -9 +7 +7
2 10 0 +8 +8
2, 1 10 +3 +5 +5
2, d+1+2 10 -12 U U
3 17 -14 D D
4 13 -5 +6 U
1+2 15 -8 +3 +16
f+2 16 -7 +7 KZD
f+2, 1 16 -7 KZD KZD
f+2, d+1 16 -13 +2 +2
f+2, d+1, 2 16 -15 U U
f+3 23 -8 +5 U
f+3, 2 23 -9 +6 +6
f+4 19 -12 +1 UTD
f+1+2 15
f+1+2, 2 15 -14 KZD
f+3+4 32 FD FD FD
f+1+4 21 -14 FD FD
df+1 16 -12 U U
df+2 15 -7 +6 +6
df+2, 1 15 -13 KMD KMD
df+3 17 -10 +2 +2
df+3, 1 17 +2 +5 +5
df+3, 1, 2 17 -1 +5 +5
df+3, 1, 2, 3 17 -16 -5 -5
df+3, 1, 2, 3, 1+2 17 -0 +4 +4
df+3, 1, 2, 3+4 17 -6 0 0
df+3, 1, 2, 3+4, 3+4 17 -2 +4 +4
df+3, 1, 2, f+1 17 +4 +6 YKD
df+3, 1, d+2 17 -9 +7 +7
df+3, 1+2 17 0 +4 +4
df+3, df+1 17 -13 U U
df+3, df+1, 2 17 -3 -6 -6
df+4 13 -9 +2 +2
df+4, 2 13 -16 +2 YKUD
df+1+2 17 -11 +3 +3
d+1 18 0 +5 UTD
d+2 16 -7 +7 +7
d+2, 4 16 -9 +5 KZD
d+3 16 -12 -1 -1
d+4 14 -16 -5 -5
d+1+2 19 -12 U U
db+2 16 -8 KMD KMTD
db+3 18 -12 -4 -4
db+3, 1 18 -6 +8 KZD
db+3, 1, 1 18 -12 KMUD KMUD
db+4 23 -11 KBD UD
db+1+2 26 -22 U U
b+1 21 -8 +2 UTD
b+1, 2 21 -14 -5 UTD
b+2 22 -9 +2 KZD
b+3 21 -10 FD FD
b+4 14 -9 +2 D
b+1+2 22 -6 UTD UTD
b+2+3 80 KMD KMD KMD
ub_u_uf+3 20 -2 SBD U
ub+4 23 -16 TD TD
u_uf+4 23 -9 TD TD
uf+1+2 17 -6 KZD KZD
ub_u_uf+3+4 31 -3 +7 UTD
ff+2 12 -1 KMD KMD
ff+4 19 -10 KMD KMD
bb+1+2 20 -9 YKD KMTD
qcf+1 18 -10 U U
qcf+1, 2 18 -7 KFD KFD
qcf+1, 2 18 +22 KFD KFD
qcf+2 24 -12 +5 +5
fff+3 35 +6 TD TD
ws+1 11 -7 +3 +3
ws+1, 2 11 -7 KMD KZD
ws+1, 3+4 11 -7 +3 +3
ws+2 19 -8 D KZD
ws+3 18 -13 TKU TKU
ws+4 13 -7 KMD KZD
ws+1+2 10 -4 +7 +7
FC+1+2 21 -4 D D
FC+1+2 22 -3 +8 +8
FC+df+4 21 -26 +8 KBD
ss+2 30 -3 0 0
ss+2, 3+4 30 +2 +5 +5
ss+4 30 -6 KFD KFD
ss+3+4 28 +1 UTD UTD
SLD_FCD+2 20 -7 +4 +4
SLD_FCD+d+2 15 -25 KBD KBD
db+4 20 -15 -6 -6
vts+1 17 -7 +3 +3
vts+1, 2 17 -7 KMD KMD
vts+1, 3+4 17 -7 +3 +3
vts+2 25 -8 D KZD
vts+3 18 -13 TKU TKU
vts+4 19 -7 KMD KZD
vts+f+1 13 -3
vts+f+1, 2 13 -13 +4 UTD
vts+f+2 23 -4 KFD KFD
vts+d+1+2 23 -39 TKD TKD
vts+d+1+2 41 -16 +5 +5
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Tekken Zaibatsu
Toolbox