Tekken Tag Tournament 2/Jun Frame Data

From Tekken Zaibatsu Wiki
Jump to: navigation, search
Command Start-Up On Block On Hit On Counterhit
1
1, 2
1, 2~u_d (SS)
1, 2~b+1+2 (GEN)
1, 2~f+1+2 (IZU)
1, 2, 4
1, 3
1, 4
2
2, 1
2, 1, 4
2, 1, 4, 1
2, 1, 4, 3
2, 1, 1+2
3
4
1+2
3+4
1+4 (Heron Dance)
1+4, 2
1+4, 2, 1
1+4, 2, 4
1+4, 2, d+4
1+4, 3
2+3
f+1 (Haze Palm Fist)
f+1, 3
f+1, 3, 1
f+1, 4
f+1, d+4
f+2
f+3
f+4
f+1+2 (IZU)
df+1
df+1, 1
df+2
df+2, 2
df+3
d+1
d+2
d+3
d+4
d+4, 4
d+3+4
db+1
db+1, 2
db+1, 4
db+2
db+3
db+4_db+4, 4_db+4, 4, 4 (Leg Cutter)
db+4, 3
db+4, 1+4 (Heron Dance)
b+1
b+1: 2
b+2
b+2, 1
b+2, 1, 1
b+2, 1, 4
b+2, 3
b+2, 4
b+3
b+3, 2
b+3, 4
b+4
b+4, 2
b+1+2 (GEN)
b+2+3
u+4
uf+3
uf+4
uf+4, 3
ff+2
ff+2, 2
ff+2, 3
ff+3
ff+4
ff+1+2
ub, b+3
fff+3_WR 3
WS 1
WS 1, 4
WS 1, 4, 2
WS 1, 4, 1+2
WS 2
WS 2, 1
WS 3
WS 1+2
FC 3+4
FC 3+4, 3
FC df+2
SS 2
SS 4
IZU 1
IZU 1, 2
IZU 1, 3
IZU 1, 4
IZU 2
IZU 3
IZU 4
IZU 4, 1
IZU 1+2
IZU 3+4
GEN 1
GEN 2
GEN 3
GEN 4
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Tekken Zaibatsu
Toolbox